Prawo pierwokupu opiera się na zastrzeżeniu jednej ze stron, że będzie miało pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości, jeśli druga strona zamierza ją sprzedać. Prawo pierwokupu może wynikać z obowiązujących przepisów lub z konkretnego aktu prawnego.

Prawo pierwokupu – czym się wyróżnia?

Nie może całkowicie swobodnie korzystać z nieruchomości podczas sprzedaży. Prawo pierwokupu wynika w szczególności z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na mocy tej ustawy gmina ma na przykład prawo pierwokupu, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków lub jeśli nieruchomość znajduje się w strefie przeznaczonej do celów publicznych w nakierowaniu na prawo pierwokupu.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu również w przypadku, gdy sprzedaż dotyczy nieruchomości niezabudowanej uprzednio zakupionej przez sprzedającego od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli nieruchomość jest uprzedzona, właściciel, który ją sprzedaje, musi postępować zgodnie z ustaloną procedurą. W tym kontekście warto jest się zapoznać z takimi terminami, jak: pierwokup, prawo pierwokupu ziemi, prawo pierwokupu nieruchomości, jak i również prawo pierwokupu gminy.

Najpierw zawiera z kupującym umowę, w której kupujący zobowiązuje się zapłacić określoną cenę, a właściciel oświadcza, że  w zamian dokona przeniesienia prawa własności, pod warunkiem, że osoba lub instytucja uprawniona do preferencyjnego zakupu nie skorzysta z przysługującego mu prawa, jeżeli chodzi o prawo pierwokupu.

Prawo pierwokupu – to jest istotne!

Właściciel musi następnie powiadomić preferowanego właściciela o treści podpisanej umowy sprzedaży, a właściciel umowy w ciągu miesiąca od otrzymania informacji decyduje, czy korzysta z prawa pierwokupu, czy nie. Jeśli tak zdecyduje, staje się właścicielem nieruchomości na podstawie umowy z pierwotnym nabywcą odnosząc się do prawa pierwokupu, a dokładniej mówiąc: prawo pierwokupu ziemi, prawo pierwokupu nieruchomości oraz prawo pierwokupu gminy.

Jeżeli nie chce skorzystać z przysługującego mu prawa, właściciel nieruchomości może zawrzeć inną, już w pełni wiążącą umowę z dotychczasowym nabywcą. Jeśli właściciel nieruchomości zignoruje prawo pierwokupu, będzie za to odpowiedzialny w nakierowaniu na prawo pierwokupu.

Prawo pierwokupu – ciąg dalszy

To zależy od tego, kto był uprawniony do zakupu. Jeżeli prawo to należało do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, współwłaściciela lub najemcy, sprzedaż bez kupna jest zdecydowanie nieważna. W innych przypadkach sprzedaż zakończy się sukcesem, ale ostrzeżenie może wymagać odszkodowania. Prawo pierwokupu zapewnia i gwarantuje priorytetową sprzedaż danego towaru.

Niektórzy nazywają to zwykle rezerwacją. Prawo pierwokupu skutkuje tym, że jeśli dana rzecz zostanie sprzedana osobie trzeciej, a osoba, której przysługuje prawo pierwokupu, nie zostanie powiadomiona, sprzedawca będzie musiał naprawić wyrządzoną z tego powodu szkodę. Jeżeli prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, współwłaścicielowi lub najemcy, to w przypadku sprzedaży bezwarunkowej jest nieważne.

Prawo pierwokupu jest szczególnym ograniczeniem dla właściciela nieruchomości.

W przypadku, gdy właściciel prawa preferencyjnego chce z nich skorzystać, a umowa została już zawarta z innym kupującym, konieczne jest ujawnienie treści tej umowy. W przypadku skorzystania z prawa preferencji będziesz musiał zachować postanowienia umowy bez zmian. Innymi słowy, musi mieć taką samą treść, jak w przypadku sprzedaży osobie, która nie ma prawa pierwokupu. Ma to także znaczenie, gdy chodzi o pierwokup, prawo pierwokupu ziemi czy prawo pierwokupu nieruchomości, a także prawo pierwokupu gminy.

W przypadku prawa pierwokupu ustawa szczegółowo reguluje, komu iw jakich okolicznościach to prawo jest przyznawane oraz na jakich warunkach dokonuje się sprzedaży nieruchomości. Są to: ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawa o lasach, ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawa o rezerwach majątku narodowego, ustawa wodna i ustawa o resuscytacji.

Prawo pierwokupu – podsumowanie

Zobowiązany właściciel nieruchomości, który chce ją sprzedać, zawiera warunkową umowę sprzedaży z osobą trzecią na notariusza. Warunkowo, to znaczy będzie miało konsekwencje prawne, jeśli osoba, której przysługuje prawo pierwokupu, nie skorzysta z tego prawa. Osoba, której dotyczy wniosek, podejmuje decyzję w ciągu miesiąca od otrzymania oficjalnego pisma.

Jeśli korzysta z prawa pierwokupu, musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego. Następnie nabywa nieruchomość po cenie określonej w warunkowej umowie sprzedaży. Jeśli nie chce skorzystać z przysługującego mu prawa, może zignorować pismo lub napisać oświadczenie o zrzeczeniu się prawa pierwokupu. Dopiero wtedy osoba zobowiązana może podpisać akt notarialny, który oficjalnie doprowadzi do przeniesienia własności na osobę trzecią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *